← Terug naar alle artikels

Vergroening bedrijfswagens op de agenda in de Kamer

(Speaking notes – tussenkomst Commissie Financiën 21.9.21)

Het wetsontwerp dat vandaag in de commissie Financiën op de dagorde staat geeft een duidelijk kader en een stevige stimulans aan de vergroening van het bedrijfswagenpark. 

Tijdens het begin van deze legislatuur hebben Egbert Lachaert en Jef Vandenbergh met een gemeenschappelijk wetsvoorstel hiervoor een eerste aanzet gegeven. We zijn bijzonder blij dat nu een door de meerderheid gedragen wetsontwerp voorligt.

Als liberalen geloven wij in een toekomst waar innovatie en ondernemerschap een oplossing brengt voor milieu en klimaat.

Dit wetsontwerp laat zien dat deze regering daadkracht toont, stappen vooruit zet en een synthese kan vinden van klimaatdoelstellingen, fiscale fairness richting bedrijven en werknemers en het prikkelen van een verantwoord mobiliteitsgedrag.

Ik ben blij dat de minister aankondigt de vinger aan de pols en desgevallend aan de knip te houden. We moeten de economische, ecologische en fiscale impact van deze nieuwe regelgeving blijven monitoren. Hoe snel verandert het aanbod van koolstofvrije wagens op de automarkt? Hoe evolueren de fiscale inkomsten? Het wordt rijden en omzien. En ik reken erop dat de minister ook tijdig vooruit kijkt.

Dit wetsontwerp is slechts één onderdeel van het brede debat rond mobiliteit en de terugbetaling van de vervoerskosten door de werkgever, al dan niet via bedrijfswagens . Ik vind dat we werk moeten maken van een bundelen en vereenvoudigen van allerhande mobiliteitsgerelateerde vergoedingen. Het mobiliteitsbudget dat sinds enkele jaren in voegen is, was een eerste aanzet. Maar het schiet tekort. We moeten dit mobiliteitsbudget uitbreiden. Ik diende samen met Marianne Verhaert hierover een resolutie in (klik hier)en wil hier ook een lans breken om het debat over dit mobiliteitsbudget verder te voeren. Als we naast dit fiscale luik ook sociale maatregelen in gang zetten, zetten we grote stappen vooruit in de richting van een meer duurzame mobiliteit.

Als we de klimaatomslag willen waarmaken moeten we voluntarisme koppelen aan realisme. We moeten continu de technologische en maatschappelijke ontwikkelingen op de voet volgen. We zullen als liberale fractie hierover mee waken.