← Terug naar alle artikels

Wie beslist wat in de sociale zekerheid ?

(Tussenkomst in de Commissie Rekenhof op 19 januari 2021)

Minister Frank Vandenboucke woonde de vergadering digitaal bij.

Wie beslist wat in de sociale zekerheid ? Moeten we niet de structuren vereenvoudigen en de rol van de sociale partners herbekijken als vandaag de overheid al bijna 40 % van de uitgaven financiert ? Hoe zullen we de groei in uitgaven blijven financieren ?

Mijn vragen en opmerkingen tijdens bespreking van het verslag van het Rekenhof over de Sociale Zekerheid in de Kamer van volksvertegenwoordigers.

De kluwen die de organisatie van de Belgische Sociale Zekerheid met een waaier financieringsmechanismes verdient een structurele vereenvoudiging. Waarom niet de diverse geldstromen van de overheid (dotaties, alternatieve financiering via BTW en Roerende Voorheffing , extra provisies en voorschotten) in één geldstroom bundelen vermits de overheid zich verplicht heeft via een ‘evenwichtsdotatie’ het (steeds stijgend) tekort aan te vullen. Het Rekenhof bevestigde dat de juiste piste is.

De doorgedreven delegatie van beslissingsbevoegidheid naar de sociale partners in de 13 instellingen maakt tevens een duidelijk beleid gericht op efficientie moeilijk en ondermijnt het gezag van de regering als uiteindelijke financier. Vereenvoudiging der structuren en de meer efficiente en transparante beslissingsmatrix is aangewezen.Tot slot, mag men niet de illusie hebben dat het groei van de uitgaven ( en in het bijzonder die van de pensioenen : + 5% BBP tegen 2040 ) kan gefinancieerd worden door de strijd tegen de ‘fiscale en sociale fraude’. Zulke dromen zijn bedrog.

Na de gezondheidscrisis , die deze regering zonder kompas noch zichtbaarheid, moest trotseren, terug een echt beleid voeren dat geen schrik heeft de woorden ‘reallocatie van middelen’, ‘efficientiewinsten’ en waar verantwoord ‘besparingen’ terug in de mond te nemen.Een vrijwaring van onze sociale zekerheid zal echter ook gepaard moeten gaan met een substantiële verhoging van de activiteitsgraad van de bevolking en de daarvoor nodige hervormingen van de arbeidsmarkt. Dit betekent minder uitgaven en meer inkomsten voor een herstel van een verantwoord evenwicht tussen draagkracht van burgers en ondernemingen enerzijds en verantwoorde uitgaven voor de sociale zekerheid.

Het volledige rapport van het Rekenhof (117e boek- deel II) : https://www.ccrek.be/NL/Publicaties/FederaleStaat.html

PS : Ook is er nog werk aan de winkel wat betreft de uitvoering van de 6de staatshervorming.