← Terug naar alle artikels

Wat staat te doen tijdens de volgende legislatuur op het gebied van Energie & Klimaat

Uittreksel uit het eindverslag van de Commissie Energie & Klimaat (legislatuur 2019-2023, dat ik heb neergelegd op het einde van de legislatuur
https://www.lachambre.be/doc/FLWB/pdf/55/4038/55K4038001.pdf

Mijn begeleidend schrijven : zie vorig artikel

Werk voor de volgende legislatuur

5.1. Wat hebben we niet kunnen afwerken/consensus bereiken
Zoals dat natuurlijk ook altijd gaat, zijn er een aantal dossiers die het parlement omwille van
uiteenlopende redenen niet heeft kunnen behandelen of afronden. Dit kwam onder meer doordat er
bijvoorbeeld op regeringsniveau ondertussen initiatieven werden genomen of omdat er gewoonweg geen meerderheid of consensus was rond bepaalde dossiers.
We denken bijvoorbeeld aan de interparlementaire resolutie om tot een betere klimaatgovernance te
komen in ons land, de onbeperkte aansprakelijkheid bij een nucleair ongeval, het verbod op bepaalde
kunststofproducten, de verdere vergroening van het bedrijfswagenpark, levensduurverlenging van meer
dan twee bestaande kernreactoren, het toelaten van nieuwe kernreactoren, verbod op bepaalde
neonicotinoïden, uitbreiding sociaal tarief, overwinstenheffing, verbod op glyfosaat, verbod op fossiele
reclame etc.
Het behoort tot ons democratisch model te zoeken naar meerderheden zowel binnen de regering als het
parlement. Dit lukt niet steeds tijdens de legislatuur, maar kan wel voorbereidend werk geleverd worden
voor verdere behandeling tijdens de opvolgende legislatuur (regeringsonderhandelingen of parlementair
werk).


5.2. Welke thema’s zouden op de agenda moeten komen van de volgende legislatuur?
Verschillende van de niet-behandelde dossiers zullen wellicht tijdens de volgende legislatuur terug aan
bod komen. Met nieuwe parlementsleden en nieuwe meerderheden is er wellicht ruimte dat er over
bepaalde dossiers wel een meerderheid of consensus gevonden kan worden.

Een aantal thema’s zullen derhalve verder behandeld moeten worden – voor zover zij tijdens de vorming
van een nieuwe regering niet al geregeld worden. Het is aan de commissie van de legislatuur 2024-2029
om haar agenda te bepalen. Volgende overkoepelende thema’s zullen met zekerheid aan bod zullen
komen :
• Het verder uitstippelen van het beleid richting een klimaatneutrale samenleving in 2050;
• Het waken over de bevoorradingszekerheid en de betaalbaarheid inzake energie;
• De rolverdeling tussen de verschillende actoren en samenwerking met onze buurlanden;
Hierbij verdienen volgende specifieke onderwerpen bijzondere aandacht:

-Het uittekenen van een realistisch pad naar een klimaatneutrale samenleving tegen 2050, met
toetsing van de reeds afgelegde weg in vergelijking met het voorziene trajecten alsook de redenen
hiertoe. Het grondig valideren van plannen en hun onderliggende hypotheses;
• De rolverdeling van de verschillende energieactoren en instanties op federaal niveau bij
uittekenen beleid (FOD, Minister, netbeheerders, adviesorganen …), een duidelijke en efficiënte
taakaflijning federaal/regionaal; het beheren van de dubbele hoedanigheid van de netbeheerders
als marktspelers en adviseurs van de overheid
• Het duidelijk in kaart brengen van de verschillende subsidiestromen en hun effectiviteit en
efficiëntie. Nagaan hoe effectief ingrepen waren op prijsbeleid energieleveranciers, hoe zinvol en
efficiënt zijn/ waren financiële tussenkomsten van de overheid naar bedrijven en burgers.
• Een optimalisatie van vergunningstrajecten voor strategische energieprojecten
• De werking en onafhankelijkheid CREG (o.a. benoeming directiecomité door minister , terwijl het
orgaan van het Parlement afhangt; de toekenning van atypische opdrachten zoals inning
overwinstbelasting en beheer sociaal tarief)
• De noodzaak van de Belgische wetgeving aan te passen aan intussen nieuw uitgevaardigde EUverordeningen en nieuwe technologische evoluties
• De juiste rol bepalen van kernenergie als koolstofarme energiebron.
• Extra aandacht voor de ‘end-of-life’ kosten van alle energiebronnen en dragers ( en in het
bijzonder analyse van de kosten voor ontmanteling van windmolens).
Brussel, 30 april 2024