← Terug naar alle artikels

Angst is een slechte raadgever

(Interventie in de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 19 maart 2020 bij de bespreking van de goedkeuring van de voorlopige twaalfden voor de periode april-juni )

Mijnheer de Minister 

Collega’s,  

Een vlinderslag in Brazilië kan een storm in Texas veroorzaken, aldus het vlindereffect van de grondlegger van de chaostheorie van Edward Lorenz.  

 Wat begon met een virus op een verre bestemming, leidt vandaag tot een ongekende wereldwijde bedreiging van de volksgezondheid. Wat eerst tot zenuwachtigheid over groeivertragingen leidde, dreigt tot een globale recessie te escaleren. Wat we beleven  lijkt op ‘du jamais vu’. Misschien zijn we ook blind en overmoedig geweest. 

Bezinning en bescheidenheid, dat is wellicht aan de orde van de dag, voor ons allen maar ook voor ons als politici in het bijzonder. 

De volksgezondheid en de gezondheid waarborgen van iedereen krijgt nu de eerste prioriteit.  

In tweede instantie moeten we er over waken om onze economie draaiende te houden en de enorme kost voor mens en maatschappij van deze crisis op te vangen en te financieren.

En dat zal geen gemakkelijke oefening worden. 

Enkele weken geleden mochten we gouverneur Wunsch van de NBB in de kamercommissie begroting begroeten. Hij sprak er over de noodzaak om de overheidsfinanciën terug op het pad richting begrotingsevenwicht..   noodzakelijk om als staat voorbereid te zijn op economische en budgettaire schokken op te vangen. De marge is er vandaag niet, en daar zullen we mee moeten leven en dat betekent een extra factuur voor de volgende generaties bij gebrek aan structurele sanering van de overheidsfinanciën in de volgende jaren. 

Ja, de gamechanger genaamd Covid 19 noopte Wunsch al tot de uitspraak dat we het traject richting evenwicht mogen vergeten. Maar de realiteit zal ons in enkele maanden weer voor ogen gehouden worden.   

Collega’s,  

Voorzorg, gezond verstand en koelbloedigheid hebben we nodig om snel en juist te handelen. Angst is een slechte raadgever.  

Want wat in de politiek … begint met angst,… eindigt meestal met dwaasheid. 

Het is niet meer dan vanzelfsprekend dat dit parlement vandaag de zesde tranche van voorlopige kredieten goedkeurt bij gebrek aan meerderheid of steun voor een volwaardige begroting in deze kamer. 

 Dank aan alle fracties die hun amendementen voor extra uitgaven hebben ingetrokken en de steun om een voorlopige provisie van 1 miljard mee te voorzien. Het spreekt voor zich dat onze fractie van Vlaamse liberalen en democraten dit wetsontwerp zal steunen.  

Evenwel.  

De dag zal komen dat we de bijkomende budgettaire averij zullen opmeten.  

Als we het echt ernstig nemen met de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen in België, zullen we het uitgavenpatroon van onze overheid in grondig vraag moeten stellen. Keuzes durven maken. 
 

Laten we na het overmeesteren van de Corona-crisis, zorgzamer zijn met de fondsen die burgers en bedrijven aan de overheid toevertrouwen. 

Wij hebben als land een slecht rapport wat betreft budgettaire discipline. Het toekennen van volmachten – onvermijdelijk op dit ogenblik – verhoogt het risico van verdere budgettaire onachtzaamheid.  

De nodige ‘checks & balances’ moeten voor voorzien tijdens de volgende 6 maanden. Dit moet verduidelijkt worden. 

Enkel zo kunnen echt antwoorden bieden op de uitdagingen om onze welvaart en ons klimaat voor de volgende generaties veilig te stellen.  

Geen tijd voor zwartepieten, of ons te blijven baden in het geloof dat met dotaties alleen de problemen oplossen. 

Het zullen de burgers, bedienden, zelfstandigen, ambtenaren en vrijwilligers, jong en oud evenals de bedrijven die op het terrein het verschil zullen maken.  

Mijn dank en waardering voor alle zorgverleners en vrijwilligers, die ik ook de volgende avonden om 8 uur op straat met handgeklap zal bedanken.  

Laten we onszelf overstijgen en samen deze beproeving overwinnen