← Terug naar alle artikels

Tax shelter voor de gamesector: een goede keuze?

(Tussenkomst in de Commissie Financiën omtrent de uitbreiding van de tax shelter naar de gamesector 15.6.2022)

Vandaag ligt een rist maatregelen voor in de zoveelste ‘diverse fiscale bepalingen’. Mijn eerste vraag: is er een overzicht van de budgettaire impact? Ik vermoed dat het niet is opgenomen in de laatste begrotingswijziging.

De bundeling in diverse fiscale bepalingen faciliteert geen gedegen bespreking van de onderdelen, zeker als de behandeling van wetsvoorstellen in behandeling zo worden afgebroken.

Uit de interventies van de collega’s tijdens voorgaande besprekingen omtrent de tax shelter kan ik enkel onthouden dat een juist evenwicht vinden tussen ‘rechtszekerheid’ en ‘anti-misbruik’ of enige vorm van oneigenlijk gebruik al bijzonder moeilijk lijkt voor de bestaande regimes.

Laten we eerlijk zijn. Een kat vindt haar jongen niet terug in ons belastingstelsel. We weten en erkennen dat allemaal. Het is logisch dat in het regeerakkoord het voornemen is geuit om dat onoverzichtelijke kluwen te rationaliseren.

Maar ons belastingsysteem is niet alleen complex. Het is ook opgebouwd als een kaartenhuisje. Trek er een kaart van tussen en de wankele constructie dreigt in te storten.

Ik ben me daarom ten volle bewust van de moeilijke taak die op uw schouders rust en ik steun u in uw zoektocht naar eenvoudigere, eerlijke en hopelijk ook lagere fiscaliteit. Alleen heb ik schrik dat u met het thans voorliggende wetsontwerp van het pad bent afgeweken.

Ik ben een absolute voorstander van pragmatisme en geleidelijkheid als door middel van fiscale incentives ondernemerschap en economische activiteiten worden gestimuleerd. Maar het sop moet natuurlijk wel de kool waard zijn. Is dit in het geval van dit wetsontwerp op de uitbreiding van de tax shelter voor gaming wel het geval?

Pieter-Jan Van De Weghe stelde de zaak in een opiniestuk in De Tijd en L’Echo op scherp: “In deze budgettair precaire tijden, waarbij alle financiële alarmen op rood staan, is een ongedekte cheque uitschrijven aan de gamelobby compleet onverantwoord.” Is die uitbreiding van de tax shelter een ongedekte cheque? Het Rekenhof vroeg het zich ook af.

De hoge vlucht die de gamesector in België neemt is absoluut een goeie zaak. We tonen ons internationaal als creatieve innovatoren. Cruciale beleidsvragen zijn of een reeds economisch boomende sector extra fiscale ondersteuningsmechanismen nodig heeft, of deze mechanismen überhaupt doelgericht zijn, en wat de kosten-batenanalyse is.

Of dreigt deze goedbedoelde tax incentive zijn doel voorbij te schieten omdat ze eigenlijk spitsvondige fiscaal juridische constructies aanmoedigt en met Belgisch belastinggeld activiteiten in het buitenland subsidieert? Ik mag met u hopen dat dit niet de bedoeling is.

Vandaar heb ik enkele vragen aan de minister met betrekking tot de huidige en bestaande tax shelter-regimes:

  1. Wat is de return on investment van de bestaande tax shelter-regimes? Wat is het effect van de bestaande tax shelter-regimes voor de Belgische economie, bijvoorbeeld met betrekking tot tewerkstelling en output? Waren er fiscale terugverdieneffecten en hoeveel bedragen die? 
  2. Wat is de verwachte (Belgische) return on investment van het voorliggende tax shelter-regime voor de gaming-industrie? Wat is de geraamde budgettaire impact en hoeveel extra (Belgische) jobs en producties beoogt u met deze fiscale subsidie te creëren? Op welke hoogte zullen de middelen onttrokken worden aan de andere tax shelterregimes ?
  3. Waarom werden er geen anti-misbruikbepalingen specifiek aan de bedrijfseconomische omgeving van de game-industrie opgenomen in het regeringsontwerp?
  4. Wordt er een specifieke evaluatie voorzien van de nieuwe tax shelter-regeling voor de gaming-industrie om te bekijken of de regeling de verwachte return on investment behaalt? Indien zo, op welke termijn en welke criteria zullen er getoetst worden?

Dit land heeft gas noch olie in de bodem zitten. We hebben alleen maar onze hersenen die toegevoegde waarde kunnen creëren. België heeft dus alle baat bij een vruchtbare creatieve industrie. Die moet de geesten van jong en oud verrijken, ons cultureel op de kaart zetten en jobs en welvaart scheppen. Dat is een doelstelling die terecht mag worden ondersteund door de overheid, maar het moet dan wel op een billijke en doelmatige manier gebeuren. Een tax shelter voor de gamesector mag niet vervallen in spelletjes met het geld van de belastingbetaler. Ik heb grote twijfels of voorliggend wetsontwerp aan deze criteria tegemoet komt.

Gelieve mij te verontschuldigen voor de verdere bespreking. Ik zal ze in uitgesteld relais bekijken. In zoverre dat er gestemd moet worden, zal een collega mij vervangen.