← Terug naar alle artikels

Ondernemersblauw manifest

Oproep aan aan Open VLD partijleiding

Een maatschappij die duurzaam aan welvaartscreatie doet, moet het juiste evenwicht nastreven tussen ondernemerschap en innovatie enerzijds en sociaal beleid en ondersteuning van de zwakkeren anderzijds.

De voorbije jaren deed de overheid grote uitgaven om verschillende crisissen te lijf te gaan : COVID, energie & oorlog aan de rand van Europa. Deze uitgaven werden niet gefinancierd door in andere uitgaven te snoeien, noch nieuwe inkomsten aan te boren en hebben geleid tot een beduidend aanzwellen van de overheidsschuld. De inmiddels beduidend gestegen rentevoeten, vormen thans een sneeuwbal effect welke een economische crisis mee kan veroorzaken. De laatste vooruitzichten zijn immers onrustwekkend.

De bezorgdheid om de koopkracht van de kiezers volgend jaar te vrijwaren en liefst te verhogen, wordt aangekondigd bij bijna alle partijen.
Om de kredietwaardigheid van ons land en zijn regio’s te vrijwaren wordt door sommigen nieuwe belastingsverhogingen in het vooruitzicht gesteld, dit in een land waar zware belastingen worden geheven en meer dan de helft naar de overheid afvloeit.

Een slankere daadkrachtige overheid moet daarentegen het doel zijn.

Als ondernemers, politiek actief in de Open VLD, zijn wij uitermate bezorgd en vinden we dat de partijleiding duidelijkere en moedige keuzes moet maken. Welvaart wordt gecreëerd door mensen die ondernemen en werken. Ons huidig bestel heeft het accent verlegd van werkgelegenheid naar maximale ondersteuning van niet-werkenden. Hierbij springt in het oog dat de accumulatie van steunmaatregelen en sociale gunsttarieven (met onder meer lagere energietarieven, sociale huisvesting) het voor bepaalde groepen interessanter maken dan niet te werken.

Het congres van onze partij, Open VLD, op zaterdag 23 september  zal zich moeten uitspreken over een statutenwijziging en – zo deze wordt goedgekeurd –  aansluitend overgaan tot de aanduiding van een volwaardige voorzitter voor iets meer dan 12 maanden. Wij verwachten alleszins een stellingname van de partijleiding en de kandidaat-voorzitters om duidelijkheid te scheppen hoe zij invulling wil geven  aan ‘werken moet lonen om ons maatschappelijk stelstel duurzaam te maken’. We zijn bezorgd dat wij bij ongewijzigd beleid verder afglijden naar een subsidie en steuneconomie, die bedrijven en burgers verder aanzet om hun professionele activiteiten te beperken.


Wij vragen duidelijkheid  rond de invulling van vijf concrete beleidsopties.

  1. Activeer onze bevolking door drempels naar werk af te schaffen . Zet een maximumplafond (een ‘cap’) op sociale voordelen zodat een niet werkende nooit meer dan 90 % van het minimum loon van een werkende “krijgt”.Beperk de werkloosheidsuitkering in de tijd en koppel verplichte werkaanvaarding met ruimte voor verdere sollicitaties.Snoei in het opbod en de cumul van thema-verloven
  2. Geef ruimte voor vrije loononderhandelingen. Laat  de regelgeving rond loonplafonds vallen en beperk  automatische loonindexering .
  3. Verduurzaam met gezond verstand . Verzeker een betaalbaar en milieuvriendelijk energiebeleid door de wet op de kernuitstap zo snel mogelijk  te schrappen . Bundel alle duurzame en verantwoorde steunmaatregelen voor bedrijven en burgers in een eenvoudig kader en kies voor een eigen duurzame lokale industrie waar mogelijk.
  4. Zet een fiscale hervorming in de steigers. Kies  voor lagere belastingsvoeten, het optrekken van de drempels van de belastingschalen en snoei in de wildgroei van gunstregimes. Behandel KMO’s fiscaal gelijkwaardig als multinationals
  5. Ga  resoluut voor een efficiënte overheid en administratieve vereenvoudiging.Vereenvoudig en versnel vergunningsprocedures voor bedrijven en burgers en verstreng de vereisten voor beroepsprocedures .

Zo kunnen we weer vooruitgaan in dit land. Zo wordt het roer omgegooid richting welvaart voor allen in een maatschappij die ondernemen en werken respecteert en koestert. Wij rekenen op onze liberale partij in dit land om het voortouw te nemen.

Christian Leysen –   Bart Van Hulle – Kathleen Verhelst, ondernemers en leden van het federaal en Vlaams parlement. Leden Open VLD.