← Terug naar alle artikels

KMO’s helpen hun solvabiliteit te herstellen

Interventie in de Kamer (Plenaire zitting 24 april 2020)

Madame la Première Ministre,
Geachte collega’s,

Nu we de piek van de gezondheidscrisis achter ons laten, dient onze aandacht te verschuiven naar een gepaste exit-strategie en de relance van de economie.

Hierbij is een duidelijke visie en communicatie noodzakelijk, waarbij een duidelijke eenheid van commando wordt gevolgd.  Burgers en bedrijven mogen immers niet verward worden door overtallige stellingnames en discussies in de media. Wij rekenen erop dat u daar mee over waakt.

De regering heeft afgelopen weken aangetoond krachtdadig op te treden om de schade van deze gezondheidscrisis zoveel mogelijk te beperken en niet te laten vervellen in een financiële catastrofe voor gezinnen, bedrijven en zelfstandigen. Hieruit volgde onder meer de wet op de kapitaalgarantie, het uitstel van betaling voor belastingen en RSZ-bijdragen en bijkomende vervangingsinkomens en compensatiepremies voor diverse groepen. Dankzij dit alles werd vermeden dat er een liquiditeitscrisis zou ontstaan

Tegelijkertijd weten we dat leningen en achtsterstallen moeten vereffend worden en dat onze overheid op alle niveaus zwaar in het rood zit. De rekening zal niet mals zijn, noch voor het bedrijfsleven, noch voor de overheid. Politieke moed en doorzettingsvermogen zijn nodig om de economie weer op een normaal groeiritme te krijgen en ervoor te zorgen de schulden niet worden doorgeschoven naar volgende generaties.

Voor bedrijven is echter niet alleen liquiditeit, maar ook solvabiliteit essentieel opdat ze kunnen steunen op voldoende eigen middelen. Die middelen staan thans voor heel wat kleine en middelgrote bedrijven onder druk omwille van de corona-crisis. Hun omzetverlies door de verplichte sluitingen is groot. En hoewel de kredietverstrekking verzekerd wordt door de wet op de kapitaalgarantie, blijft de kredietwaardigheid van een onderneming nog steeds gekoppeld aan haar eigen vermogen.

De kredietverstrekking mag dan wel gefaciliteerd worden, toch vraag ik ook aan de eerste minister om erover te waken dat de nodige maatregelen worden uitgewerkt. Dit is bijzonder belangrijk om kleine en middelgrote ondernemingen te helpen hun eigen vermogen te versterken via kapitaalverhoging.

Repliek

Madame la première ministre, merci d’avoir mis les points sur les i concernant la communication. “Trop de cuisiniers gâtent la sauce”, surtout s’ils passent trop de temps dans les médias. N’hésitez pas à en mettre certains en confinement s’ils exagèrent!

Als ondernemer apprecieer en waardeer ik alle mensen die zich inzetten. Het is immers al te eenvoudig om in deze kamer cassandravoorspellingen te doen en kritiek te formuleren.

De sociale partners, werkgevers en werknemers, hebben duidelijk uitgesproken dat zij willen werken. Daar moeten we dan ook voor gaan.

Ik benadruk nogmaals mijn pleidooi om speciale aandacht te schenken aan de KMO’s, die toch de motor zijn van een duurzame economie. Die aandacht is nodig, opdat ook zij hun kapitaalbasis kunnen herstellen. Daarbij moeten wij hen helpen.

(Referentietekst)