← Terug naar alle artikels

Hoe maken we ons land toekomstzeker? Préparons notre Etat à l’avenir !

(tekst in het frans onderaan)

Een nieuwe communautaire ronde moet gericht zijn op staatsverbetering en staatsvermindering. En politici beginnen dan best bij zichzelf.

Een opiniepeiling in een Vlaamse krant vorige week bevestigde de steeds groter wordende apathie over de politiek. Iets meer dan de helft van de ondervraagden zegt er (niet) meer in geïnteresseerd te zijn. 72 procent vindt het Belgische model niet meer werken, twee derde ondervindt ook geen hinder van het gebrek aan federale regering. De helft van de geënquêteerden is voorstander van confederalisme of wat ze daaronder menen te verstaan.

De onwetendheid over dat containerbegrip confederalisme doet me wat denken aan die bus die de brexiteers door Londen lieten rijden waarop stond dat dankzij de brexit 350 miljoen pond naar de NHS (openbare gezondheidszorg) kon vloeien in plaats van naar Brussel. We kennen het vervolg. In elk geval is het duidelijk dat dit jaar zonder federale regering het vertrouwen in de politiek geen goed heeft gedaan.

Na bijna één jaar lopende zaken is een nieuwe informateur met volle moed aan de slag gegaan en het communautaire dossier is uit de koelkast gehaald. Maakt België zich op voor een zoveelste conclaafronde in een of ander kasteel in de Brusselse rand? Wordt de druk voor de zoveelste keer van de communautaire snelkookpan gehaald door een ruil tussen geld en bevoegdheden?

Het lijkt erop dat de Wetstraat eens te meer dezelfde grijsgedraaide plaat gaat opzetten. Dat is jammer. Het debat over hoe we onze staat het best organiseren, is te belangrijk om te laten verzanden in platitudes en verrottingsstrategieën.

De Vlaamse senior partner van de gevallen regering bestond erin vier jaar te doen alsof hij federaal de kracht van de verandering bracht, om na de uittocht over het Marrakeshpact het federale niveau te verketteren. En hij blijft dat doen, zoveel maanden na de verkiezingen. Het doet wat denken aan een vrachtwagenchauffeur op de Antwerpse ring die alles dichtgooit, zijn camion dwars over de weg zet en dan begint te sakkeren op het fileprobleem.

Fijne kam

De afgelopen halve eeuw vonden sinds de eerste ronde onder Gaston Eyskens zes staatshervormingen plaats die allemaal volgens een soortgelijk recept werden bereid: opgepookte communautaire tegenstellingen werden afgekocht met geld en bevoegdheden. Institutionele spitstechnologie met tal van blokkeringsmechanismen voorkwam dat een taalgroep voor voldongen feiten werd gesteld. Nationale bevoegdheden werden ad hoc verdeeld in een dubbele set van deelstaten die op een even onnavolgbare als niet- ontcijferbare wijze gulle financieringsstromen voor die nieuwe taken ontvingen.

Anno 2019 lijkt die mayonaise niet meer te pakken. Europa begon van bovenuit nationale bevoegdheden uit te hollen. De blokkeringsmechanismen (alarmbellen en dubbele meerderheden) en extreme complexiteit zijn alibi’s geworden om dingen vooral niét te doen. Denk aan de geluidsnormen rond Zaventem of de niet-afdwingbaarheid van voldoende begrotingsdiscipline bij de deelstaten. Tot overmaat van ramp haalt dit land niet meer de groeicijfers die nodig zijn om die dure communautaire akkoorden te smeren.

Ook de samenleving veranderde. Brussel werd een verzameling van minderheden. Hoewel de zelfbenoemde V-partijen ongeziene scores halen, ligt geen kat nog wakker van Vlaams-nationale symboliek.

Als er een nieuwe communautaire ronde komt, is het tijd om het over een andere boeg te gooien. Focus op staatsverbetering en staatsvermindering en stop die strijd om symbolen om de Vlaams-nationale of Waals-regionalistische trofeeënkast mee te vullen. Laat onze staatsstructuren beter werken voor hetzelfde belastinggeld.

Het lijkt me evident dat we beginnen bij het begin: politici. Stel een voorbeeld en stuur de Senaat en de verkozen provincieraden huiswaarts. Verminder het aantal parlementsleden en ministers en beperk de kabinetten. Ga vervolgens met een fijne kam door de overhead van de overheid: hebben we echt een vicegouverneur in Brussel nodig? Waarom voegen we gemeenschappen en gewesten niet overal samen? Kunnen we eindelijk werk maken van een redesign van de federale overheid?

Schuldenrem

Samen met Italië torsen we het hoogste begrotingstekort van alle eurolanden en staan voor een grote sanering van de overheidsschuld. Een hervorming van de financieringswet is noodzakelijk. Daardoor kunnen lasten en lusten billijk verdeeld worden. Ook moeten we overwegen een schuldenrem in te schrijven in onze grondwet. De Duitsers voerden zo’n ‘Schuldenbremse’ in 2009 in, en sindsdien loopt het budgettair niet zo slecht bij onze oosterburen.

Niemand wil terug naar het Belgique à papa van voor de grondwetsherziening van 1970, maar heb dan de moed om de bevoegdheidsverdeling in beide richtingen nuchter te bekijken. Erken de anomalieën over de ziekenhuizen die in de zesde staatshervorming zaten, herfederaliseer indien nodig de procedures voor de geluidsnormen in Zaventem. Voer waar noodzakelijk een hiërarchie der normen in en toets het subsidiariteitsprincipe af met de creatie van schaalvoordelen. Vind een formule om de mobiliteit rond het Brussels Gewest sàmen aan te pakken. Maak werk van een federale kieskring.

Er is zoveel meer dan ons bindt dan dat ons scheidt, al moeten we natuurlijk ook niet naïef worden. Dat een Waalse begrotingsminister zijn lokaal tekort wegrelativeert door het te vergelijken met cholesterol (‘ja maar, er is ook goede cholesterol’) toont aan dat Wallonië nog een lange weg af te leggen heeft.

Maar Vlaanderen moet niet te hoog van de toren blazen. Het aantal Vlaamse ambtenaren nam (ook rekening houdend met de recentste staatshervorming) de jongste tien jaar nauwelijks af, terwijl federaal heel wat mensen afvloeiden. Bedrijfsleiders klagen steen en been over de Vlaamse regeldruk.

Bescheidenheid past dus, maar moet ons aanzetten tot actie. Zoveel maatschappelijke uitdagingen wachten op een gepast antwoord van onze overheden. ‘You can’t win the future with the government of the past.’ Laten we de teugels in handen nemen en onze staat futureproof maken.

CHRISTIAN LEYSEN, ONDERNEMER EN KAMERLID (OPEN VLD)

Dit opiniestuk verscheen in De Tijd van 20 november 2019, en in l’Echo op 23 november 2019 in het frans :

Comment préparer notre Etat à affronter l’avenir?

Un sondage d’opinion publié récemment dans un journal flamand a confirmé une apathie croissante à l’égard de la politique en
général. Un peu plus de la moitié des personnes interrogées déclarent qu’elles ne sont plus du tout intéressées par la politique. 72% pensent que le modèle belge ne fonctionne plus, les deux tiers ne se sentent pas affectés par le manque de gouvernement fédéral.
La moitié des personnes interrogées est favorable au confédéralisme ou ce qu’ils entendent par ça. Cette ignorance vis-à-vis du concept du confédéralisme me rappelle les bus rouges des brexiteurs qui sillonnaient les rues de Londres. Ils étaient revêtus de panneaux promettant 350 de millions de livres en faveur du NHS (le système de santé anglais) au lieu d’aller à l’UE. Nous connaissons tous la suite. Quoi qu’il en soit, cette année sans gouvernement fédéral n’arrange pas les choses. Après presque un an de gouvernement en affaires courantes, un nouvel informateur a pris la relève et remet le dossier communautaire sur la table. La Belgique se prépare-t-elle à un long conclave dans un château de la banlieue bruxelloise?
Passera-t-on une fois de plus par un troc – argent contre pouvoirs accrus pour les régions – pour lâcher la pression de l’autocuiseur communautaire?
Vieux disque
La rue de la Loi semble en tout cas être tentée de remettre le même vieux disque. Ce sera reporter encore une fois les vrais
défis pour leurs successeurs. Le débat sur la meilleure façon d’organiser notre état est trop important pour s’enliser dans les
platitudes et une stratégie du pourrissement. Pendant quatre ans le principal parti flamand du gouvernement déchu a prôné la
force du changement au niveau fédéral, avant de le diaboliser après sa sortie suite à la signature du Pacte de Marrakech.
La N-VA traumatisée par son échec électoral est tentée de persévérer dans cette voie. Comme un camionneur sur le ring d’Anvers qui freine bloc et se plaint par après des files créées par son camion en portefeuille au milieu de la circulation. Au cours des cinquante dernières années six réformes institutionnelles ont eu lieu. Depuis la première réforme menée à bien par le père Eyskens, la recette est restée identique: diminuer la polarisation communautaire en échange d’argent et de compétences accrues aux régions.
La haute technologie institutionnelle était à chaque fois complétée par de nombreux mécanismes de blocage pour empêcher
qu’un groupe linguistique ne se trouve devant le fait accompli d’une réforme non négociée.
La répartition des pouvoirs s’est faite sans vision cohérente entre le fédéral et les régions et communautés. Ces derniers se
partagent les compétences publiques par des financements aussi généreux que difficiles à décrypter. Avec comme
conséquence un dérapage structurel de nos finances publiques, heureusement atténué par une diminution des taux d’intérêt
sur la dette publique. Jusqu’à nouvel ordre. Entretemps le contexte institutionnel a changé. L’UE a commencé à éroder les pouvoirs nationaux par le haut. Le caractère non
coercitif de la discipline budgétaire dans les différentes communautés du pays pose problème: le fédéral paie la note de cette
situation. Ceci dans un environnement économique ou notre pays n’est plus en mesure de réaliser la croissance nécessaire. Il
n’y a plus de marge pour lubrifier les coûteux accords communautaires. Les mécanismes de blocage (sonnettes d’alarme et doubles majorités) et l’extrême complexité de ceux-ci servent d’alibi pour ne pas entreprendre des choses. Maintenant qu’une nouvelle discussion concernant nos institutions se pointe il serait grand temps de changer la nature de la discussion. Concentrons-nous sur l’amélioration des structures de l’état et les rendre plus compactes. Arrêtons la bataille de
symboles qui trônent dans les placards de trophées des nationalistes flamands ou socialo-communistes wallons. Faisons en
sorte que nos structures étatiques fonctionnent sans augmenter la charge pour le contribuable, dans la mesure même de la diminuer.
Il me semble évident de commencer à balayer devant notre porte, nous les élus politiques, les “politiciens”. Donnons l’exemple
et supprimons le Sénat et les conseils provinciaux élus. Réduisons le nombre de députés et de ministres et limitons le nombre
de membres dans les cabinets ministériels. Passons ensuite tous les coûts de l’état au peigne fin. Fusionnons aussi au sud du
pays les communautés et les régions ainsi que les communes à Bruxelles. Introduisons une circonscription électorale fédérale
pour assurer un parlement fédéral avec un minimum de parlementaires avec un mandat vraiment national. Notre déficit budgétaire reste parmi les plus élevés de la zone euro et nous devons faire face à l’assainissement de la dette publique avant que les taux d’intérêts repartent à la hausse. Une réforme de la loi de financement est inévitable. Pas pour donner plus, mais pour responsabiliser plus. Pourquoi ne pas inscrire dans la constitution une loi-cadre pour empêcher que l’endettement ne déraille? Les Allemands l’ont introduit en 2009 et depuis lors, leur budget ne se porte pas plus mal.

Belgique à papa
Personne ne veut revenir à la Belgique à papa d’avant la révision constitutionnelle de 1970, mais qui aura maintenant le
courage d’examiner avec lucidité la répartition des pouvoirs entre les différents niveaux de pouvoir? Il faut reconnaître les anomalies qui existent depuis la sixième réforme de l’État concernant les hôpitaux. Il faut pouvoir mettre à l’ordre du jour les compétences relatives aux normes de bruit à Zaventem. Osons avouer qu’une hiérarchie de normes ou au moins des instances d’arbitrage sont nécessaires pour bien faire fonctionner l’état. Sinon ou ne trouvera jamais une situation pour gérer la mobilité dans la région bruxelloise. Bien plus de choses nous lient que nous séparent. Ceci dit, ne versons pas non plus dans la naïveté. Le fait qu’un ministre du budget wallon mette en perspective son déficit local en le comparant au cholestérol montre que les esprits en Wallonie ont encore un chemin à parcourir. Mais la Flandre ne doit pas non plus prendre un air satisfait et suffisant. Le nombre de fonctionnaires flamands n’a guère diminué au cours des dix dernières années, alors que de nombreuses personnes ont été licenciées au niveau fédéral.
Les dirigeants d’entreprise se plaignent du fardeau réglementaire flamand. La modestie par rapport à la situation actuelle est donc appropriée, mais devrait nous encourager à agir. Tant de défis de société attendent une réponse appropriée de nos gouvernements. Préparons notre état pour l’avenir.