← Terug naar alle artikels

Het werk is nog niet af. Integendeel.

(Tussenkomst plenaire zitting 28 juni – begrotingscontrole – speaking notes)

Deze regering heeft de afgelopen jaren crisis na crisis bezworen. Na corona kwam de energiecrisis met ongeziene prijssprongen.

De koopkracht van onze burgers werd beter beschermd dan in onze buurlanden, dat is objectief aangetoond. Ook hebben we de concurrentiepositie van onze bedrijven op degelijke wijze beschermd.

Want laat me duidelijk zijn: het één kan niet zonder het ander. Wanneer als de economie goed draait kunnen bedrijven jobs creëren. Dat zorgt voor economische groei voor de ondernemingen én koopkracht voor de burgers!

Mijn fractie gaat dus niet mee in het reanimeren van een reeds lang beslechte klassenstrijd. Wij voeren een beleid dat iedereen die vooruit wil, ook vooruit gaat. Enkel zo kan je ook een sterke sociale zekerheid opbouwen.

Wij doen ook niet mee aan de moddergevechten om politieke tegenstrevers te diskrediteren via sociale media, bovendien betaald met belastingsgeld.

Het werk is echter nog niet af. Integendeel. Deze regering moet de komende weken en maanden nog aan heel wat werven verder werken. En zal dat ook doen als alle partijen daarvoor willen gaan. Want tot spijt van wie het benijdt: deze regering slaagt er wél in om in bijzonder moeilijke omstandigheden resultaten te boeken. In moeilijke tijden  heb je een kapitein nodig om het schip richting rustigere wateren te sturen. Dat is niet makkelijk. Zeker nu niet.

In scheepvaartkringen zegt met‘‘De beste stuurlui aan wal’. Het beter weten als men geen verantwoordelijkheden opneemt.. of durft opnemen is een gemakkelijke pose.

Wie bovendien ons land de put inpraat en ons allemaal in een collectieve depressie wil doen storten, wel die zal het land niet beter maken.

En laat nu wél onze ambitie als liberalen zijn. Ons land beter doen functioneren.

Dit gezegd zijnde: de context waarin we moeten werken is absoluut niet evident. Het is een context van grote budgettaire uitdagingen… en er is geen enkele reden om dit de verbloemen.

De toestand van onze overheidsfinanciën  is en blijft ook voor de komende jaren dé uitdaging van de federale regering. De huidige èn de volgende.  Een uitdaging die we met zijn allen moeten aangaan. In het belang van de huidige maar ook vooral voor de toekomstige generaties.

Onze bevolking vergrijst, de uitgaven in de gezondheidszorg en aan pensioenen nemen daarom automatisch op korte termijn toe. De activiteitsgraad in ons land neemt gelukkig al wat toe, dat is trouwens absoluut nodig om ons sociaal systeem in stand te kunnen houden, maar dat gaat wat ons betreft niet snel genoeg.

Er zijn na de hervormingen die we deze legislatuur al hebben gerealiseerd verdere en doortastende maatregelen nodig om meer mensen aan de slag te krijgen. Slagen we daar niet in dan komt het solidariteitsmechanisme onvermijdelijk onder druk.

Wellicht worden het volgende jaren  in een moeilijk context. Blijvend hoge inflatie  en mogelijke recessie zijn niet uit te sluiten en zullen de uitdaging nog groter maken voor een overheid om haar kerntaken kwalitatief een invulling te geven. Geen ruimte om eigen achterban wat geschenken toe te schuive.

En laten we eerlijk zijn. Het zijn speciale tijden, maar ook geen uitzonderlijke tijden. Onzekerheid heeft altijd deel uitgemaakt van de menselijke geschiedenis. Het is een illusie dat we crisissen kunnen voorspellen en steeds  op voorhand kunnen vermijden. Crisissen zullen er ook in de toekomst onze plannen doorkruisen. Wel moeten we op de juiste moment anticiperen. De geschiedenis leert ons dat we uit crisissen altijd beter zijn uit gekomen als we de echte problemen onder ogen durven nemen en durven te hervormen.

Collega’s

Mijn fractie heeft geen internationale waarschuwingen nodig om te beseffen dat de situatie ernstig is. Maar we kunnen er niet naast kijken: niet alleen de Europese commissie, ook de ratingbureaus houden ons land nauwlettend in de gaten. We verwachten als liberalen ook dat een assertieve Europese Commissie ons bij de les houdt. Wat betreft de pensioenhervorming in eerste instantie.

In Europa en in de wereld is ons land is steeds een loyale en betrouwbare internationale partner met aandacht voor het evenwichtig sociaal en economisch én begrotings beleid geweest. Dat moeten we ook blijven maar dat vergt inspanningen.

Ik ben blij te kunnen vaststellen dat de premier zich niet zomaar wil beperken tot lopende zaken, maar een duidelijk signaal heeft gegeven dat deze regering nog steeds ambitie heeft. De ambitie de begroting weer richting Europese regelgeving te sturen, de overheidschuld door hervormingen weer af te bouwen,  daarom wil ik een aantal speerpunten nog even belichten.

Ten eerste, we moeten alle  uitgavenposten van de overheid onder de loep nemen èn tevens de burgers en bedrijven sterker responsabiliseren. De verschillende indexeringen van vorig jaar hebben het minimumloon, het minimumpensioen en de uitkeringen boven het niveau gebracht die men in het regeerakkoord ambieerde. Daarom werd beslist om de laatste beoogde stap maar gedeeltelijk door te voeren. Ook de energie-ondersteuningsmaatregelen hebben hun nut bewezen en kunnen worden afgebouwd. Mits de nodige compensaties via accijnzen, werd bovendien beslist om de btw op elektriciteit (en gas) permanent op 6% te houden wat deel uitmaakt van een slimme energiefiscaliteit

Ten tweede, deze regering moet moet ook wat fiscaliteit  oog hebben voor de impact van haar beslissingen op de burger en de bedrijven. Met de beslissing inzake de minimumbelasting houdt de regering zich bovendien loyaal aan zijn internationale verbintenissen zonder de competitiviteit van onze bedrijven op het spel komt te staan. Tevens zal een rigoureuze implementatie van de minimumbelasting de rechtszekerheid van onze bedrijven ten goede komen.

Ten derde, deze regering heeft ervoor gezorgd dat er blijvend steun aan het oorlogsgebied aan onze Europese greznzen kan zijn zonder beroep te moeten doen op bijkomende belastingen. We voorzien middelen om Oekraïne op alle vlakken te blijven ondersteunen, maar moeten tegelijk meer doen om de 70.000 Oekraïners in ons land op de arbeidsmarkt en aan de slag te rkijgen. Staatssecretaris Bertrand heeft zopas in de Kamercommissie toegelicht dat ook voor hen ‘werken moet lonen’. De regering zal daartoe ook maatregelen treffen.

Beste collega’s,

Ik wil de regering oproepen om de ambitie die tijdens de begrotingscontrole kon worden opgetekend te hernemen. Voor 2024 wordt een bijkomende inspanning gevraagd van 1,2 miljard. Voor 2025 en 2026 werd een inspanning vastgelegd van 5 miljard per jaar.

Laat ons niet te licht gaan over deze bijkomende inspanningen. Het zal opnieuw een delicate evenwichtsoefeningen blijken te zijn.

Ik ben een liberaal, ik ben van nature optimistisch en een voluntarist:
Ik verwacht dat de regering zijn elan tijdens de begrotingscontrole zal verder zetten, dit wil zeggen het verder responsabiliseren van de uitgaven, de impact zoveel mogelijk te beperken voor de gezinnen en onze bedrijven, en de beschikbare middelen zo doelgericht mogelijk in te zetten.Ik reken erop te mogen uitkijken naar enkele duidelijke akkoorden tegen en/of na zomer.

  • In de eerste plaats denk ik daarbij aan akkoorden die ons zicht doen krijgen op middelen uit het herstel- en veerkrachtfonds, met name de pensioenhervorming.
  • Ervoor zorgen dat eenieder een waardig pensioen kan krijgen. Ik kan er alleen maar fier over zijn dat op vraag van de liberalen, de zelfstandigen daar nu ook uitzicht op krijgen.
  • Tot slot, is het ook een zaak om eruit te komen met de andere regeringen in dit land. Heel wat problemen kunnen enkel worden opgelost bij een gezamenlijk akkoord van alle regeringen in dit land.

Wij hebben de verantwoordelijkheid genomen deze regering te leiden.

Weglopen van regerings verantwoordelijkheden is gemakkelijk. Het – al dan niet communistisch- paradijs op aarde beloven is gemakkelijk.

Regeren vereist moed en compromissen, en sommige doen inderdaad pijn aan mijn liberale ziel.

Maar laat me ook duidelijk zijn, liberalen blijven liberalen. Het geloof in vrijheid en vooruitgang en de essentiele rol van ondernemerschap daarbij dat is en blijft de essentie van ons partijcharter.