← Terug naar alle artikels

Hervormingen en begrotingscontrole samen opstarten is een must.

(Tussenkomt plenaire 9 maart 2023 – mondelinge vraag aan Minister Van Peteghem)


België krijgt nog één jaar respijt voordat het opnieuw onder Europees toezicht zijn begrotingstraject moet uitstippelen. Dit verplicht ons om tijdig werk te maken van doordachte hervormingen. De crisissen van de afgelopen jaren zinderen budgettair immers nog steeds na.
Dat jaar respijt mag evenwel geenszins aanleiding geven tot uitstelgedrag . We kunnen het ons niet veroorloven om de uitdagingen te laten liggen want die zijn en blijven groot zoals het planbureau nog voorspelde: “het begrotingstekort zal de komende jaren bij ongewijzigd beleid -telkens meer dan 5 procent bedragen en in 2028 zelfs flirten met 6 procent.”

De begrotingscontrole die voor de deur staat is het moment om structureel in te grijpen. Maatregelen met impact nemen in plaats van opnieuw ongeregelde extra uitgaven te doen.

België heeft nood aan een ambitieus en betrouwbaar begrotingstraject die past binnen het Europese stabiliteits en groeipact . Dat is belangrijk voor onze burgers en onze bedrijven.

De economische begroting stelt dat de groei die we in 2022 kenden zich niet zal kunnen voortzetten in 2023.

Als minister van financiën vertegenwoordigt u België in de Ecofin raad waarin u mee over het stabiliteits- en groeipact onderhandelt en u bent ook bevoegd voor de staatsschuld.


Wat dit land nodig heeft zijn structurele hervormingen om de dieperliggende problemen aan te pakken. Hoe krijgen we de toegevoegde waarde die dit land creëert omhoog? Hoe kunnen we elke euro belastinggeld optimaal besteden? Hoe kunnen we onze welvaartsstaat vrijwaren voor onze kinderen?

Dat alles is onhaalbaar zonder te hervormen én onze overheidsfinanciën terug op orde te zetten. Die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

U weet dat. U deed vorige week zelf een beloftevolle aanzet tot fiscale hervorming en u weet dat ook de rekening daarvan zal moet kloppen. Niet alleen in de ferderale boekhouding, maar in de rekeningen alle entiteiten (regios) inclusief. Hervormingen moeten budgettair neutraal zijn, of geld opbrengen. Anders zijn ze geen hervormingen maar een stap achteruit.

Het signaal dat Europa geeft is niet min. Het is een aansporing om onze begroting niet verder te laten ontsporen. Ik reken erop dat u in uw hoedanigheid deze trein niet laat passeren.
Als wij ons huiswerk niet doen, zullen de financiele markten ons de prijs doen betalen en zal Europa uiteindelijk de regie overnemen.