← Terug naar alle artikels

Dit land moet de toekomst in handen nemen / Ce pays doit prendre son avenir en main

(franstalige tekst onderaan – publicatie Echo 17.3.2021)

Dit land holt achter de feiten aan. Deze week kondigde de Brusselse overheid aan dat Brusselse überchauffeurs hun smartphone niet meer mogen gebruiken om ritten aan te nemen. Een contract voor een rit moet minstens drie uur op voorhand gesloten worden. Geolocalisatie met de smartphone moet het door regels uit de jaren ’90 afleggen tegen pen en papier. 20e eeuwse remedies voor actuele problemen. Welkom in de hoofdstad van Europa.

Onze samenleving verandert razendsnel. De VUCA-wereld om het met een buzzword te zeggen: snel, onzeker, complex en vaag. Een wereld waarin politici van vandaag moeten besturen zonder landkaart of kompas. Dat is geen puur Belgisch verhaal. Kijk naar de internationalisering van de economie en de worsteling waarmee men bijvoorbeeld op nationaal niveau in een fiscale hervorming grote jongens als Google, Facebook en Amazon niet langer de dans wil laten ontspringen.  Bedrijven met de grootte van het nationaal product van Europese lidstaten. Denk aan de zware prijs die de Brexiteers willen betalen om het dictaat van Brussel af te schudden.

Tegenover die groeiende onzekerheid staat er een waterval van politieke communicatie. De waan van de dag primeert. Politici leven op het ritme van nieuwscycli en de dopamine van retweets en likes. Hard schreeuwen loont meer dan opbouwende ideeën. Zo ontstaat er een gevaarlijke ‘delivery gap’ tussen de claims die de politiek legt en onzekere veelal complexe beleidsrealisaties. Socioloog Luc Huyse sprak 20 jaar geleden visionair: “In de ogen van talloze mensen is de politiek een reus die alles aankan. Of beter moet aankunnen. Maar die reus is een moderne Gulliver, op duizend en één punten ingesnoerd door alles wat om hem gebeurt.”

Het gevolg is bekend. Populisme en polariseren tieren welig. Men heeft schrik van zijn eigen schaduw. Pessimisten voorspellen de ondergang van de traditionele partijen. Is dit de voorbode voor het einde van de democratie? Ik weiger dat te geloven. Het nawoord van een postelectoraal onderzoek van Kantar uit 2020 bevat een interessante bedenking over stemgedrag op extreme partijen: “Heeft het misschien niet zozeer te maken met een afkeer aan beleidsinhoud, maar heeft men vooral radicaal heeft willen zijn in zijn afkeer waarop door de machtspartijen aan politiek wordt gedaan?”

Dat betekent dat over (beleids)partijgrenzen heen de hand in eigen boezem moet worden gestoken. We missen op alle niveaus beleidsstrategie. Jurist Marc De Vos beschreef het onlangs treffend: “We steken veel politieke energie in maatregelen die de uitdagingen niet aanpakken maar maskeren. Het opvangen van dat uitstelgedrag vergt dan weer nieuwe energie. Zo komen we eigenlijk nooit tot doorbraken.” Denk bijvoorbeeld aan wat volgde op de wet op de kernuitstap: geen roadmap voor transitie, de groene stroomcertificaten en de terugdraaiende teller voor de zonnepanelen. Als we niet oppassen volgen nog een te dure vergoeding voor de vervangende gascentrales, en het opduikend stikstofprobleem. Denk ook aan de talloze wetten die door slordigheden de toetsing van het Grondwettelijk Hof of Europa niet doorstaan.

Hoe kunnen we we deze vicieuze cirkel doorbreken?

1. Maak een strategisch plan op langere termijn, afgestemd met de verschillende beleidsniveau’s.

2. Investeer in betere beleidsvoorbereiding.Herwaardeer de ambtenarij en de kennis die er zit. Dat zorgt ook voor kleinere kabinetten en minder ingehuurde consultants. Wat de Hollanders kunnen, kunnen wij ook. 

3. Versterk de samenwerking van de verschillende regeringen. Wacht niet op een volgende staatshervorming. De corona-overlegcomités bewijzen dat het kan.

4. Maak werk van gedegen beleidsevaluatie en spending reviews.

5. Werk aan slankere maar krachtigere parlementen. Faciliteer beter wetgevend werk door versterkte adviesinstanties. Laat het controleren van de uitvoerende macht méér zijn dan de obligate vragen en antwoorden.

6. Versober de partijfinanciering. Plafonneer de uitgaven voor sociale media.

Deze zes werven zullen het entertainmentgehalte van de politiek niet vergroten. Ze wekken meer ernst op en minder drama. Ze laten heldere besluitvorming toe, wat leidt tot betere beleidskwaliteit. Ze geven politieke moed om moeilijke beslissingen te nemen een faire kans en herstellen het vertrouwen van de burger. Kortom, ze laten de politiek toe leiderschap te tonen en de toekomst in handen te nemen in plaats van ze te ondergaan.


Ce pays doit prendre son avenir en main

(Carte blanche publiée le 17 mars 2021 par l’Echo)

Ce pays court après les faits. Cette semaine, le gouvernement bruxellois a annoncé que les chauffeurs bruxellois de Uber ne seront plus autorisés à utiliser leur smartphone pour accepter des courses. Un contrat de course doit être conclu au moins trois heures à l’avance. La géolocalisation avec le smartphone doit faire place à un stylo et du papier en raison des règles des années 1990. Remèdes du 20ième siècle aux problèmes actuels. Bienvenue dans la capitale de l’Europe.

Notre société évolue rapidement. Le monde est VUCA pour le dire avec un mot à la mode: volatile, incertain, complexe et ambigu. Un monde dans lequel les politiciens d'aujourd'hui doivent gouverner sans carte ni boussole. Ce n’est pas une histoire purement belge. Regardez l'internationalisation de l'économie et la ferme volonté au niveau national de mettre fin aux privilèges des grands garçons comme Google, Facebook et Amazon. Lesquels privilèges leur permettaient d’échapper aux règles et réformes fiscales nationales alors que ces entreprises sont à la taille du produit national des États membres européens. Pensez au prix élevé que les Brexiteers sont prêts à payer pour se libérer du diktat de Bruxelles.
Face à cette incertitude croissante, on assiste à une cascade de communications politiques. Les enjeux du jour prévalent. Les politiciens vivent au rythme des cycles de l'actualité et de la dopamine des retweets et des likes. Crier fort rapporte plus que des idées constructives. Cela crée un dangereux «écart de livraison» entre les affirmations des politiciens et les réalisations politiques incertaines, souvent complexes. Il y a 20 ans le sociologue visionnaire Luc Huyse, disait: «Aux yeux d'innombrables personnes, la politique est un géant qui peut tout gérer. Ou est capable de mieux gérer. Mais ce géant est un Gulliver moderne, lié en mille et un points par tout ce qui se passe autour de lui.»

Le résultat est connu. Le populisme et la polarisation sont endémiques. On ont peur de sa propre ombre. Les pessimistes prédisent la chute des partis traditionnels. Est-ce le signe avant-coureur de la fin de la démocratie? Je refuse de croire cela. La postface d’une étude post-électorale de Kantar de 2020 contient une réflexion intéressante sur le succès électoral des partis extrémistes: « Cela n’a peut-être pas tant à voir avec l’aversion du contenu politique gouvernemental mais révélerait plutôt l’aversion des citoyens vis-à-vis de leurs représentants politiques et leur façon de faire de la politique. »

Cela signifie que des efforts doivent être déployés au-delà des clivages des partis (politiques). Nous manquons de stratégie politique à tous les niveaux. Le juriste Marc De Vos l’a récemment décrit avec justesse: « Nous mettons beaucoup d’énergie politique dans des mesures qui ne relèvent pas les défis mais les masquent. Faire face à cette procrastination nécessite une nouvelle énergie. Avec la façon de faire actuelle, nous ne réaliserons jamais de percées. » Prenons par exemple ce qui a suivi la loi de sortie du nucléaire: pas de feuille de route pour la transition, des certificats d’énergie verte et le compteur inverseur pour les panneaux solaires en Flandre. Si nous ne faisons pas attention, il y aura une compensation trop coûteuse pour les centrales électriques au gaz de substitution et une augmentation des problèmes dûs à l’azote. Pensez également aux innombrables lois qui, à cause de négligence, ne peuvent résister à la révision de la Cour constitutionnelle ou à celle de l’Europe.

Comment briser ce cercle vicieux?

1. Élaborer un plan stratégique à plus long terme, en accord avec les différents niveaux politiques.

2. Investir dans une meilleure préparation des politiques. Réévaluer la fonction publique et utiliser à fond les connaissances et expertises qui y sont. Cela se traduit également par des cabinets plus petits et moins de consultants embauchés. Nous pouvons faire ce que nos voisins du Nord peuvent faire.

3. Renforcer la coopération des différents gouvernements. Ne pas attendre la prochaine réforme de l’État. Les comités de consultation corona prouvent que c’est possible.

4. Travailler à une évaluation approfondie des politiques et à des examens des dépenses (avant et après legilsation ).

5. Travailler avec des parlements plus réduits mais plus performants. Faciliter un meilleur travail législatif grâce à des organes consultatifs  avec pouvoirs renforcés. Que le contrôle de l’exécutif soit plus que les questions orales et écrites  aux Ministres.

6. Réduire le financement des partis. Limiter les dépenses sur les réseaux sociaux.

Ces six chantiers n’ajouteront rien au degré de divertissement de la politique. Au contraire. Ils génèreront plus de sérieux et moins de show médiatique. Ils permettront une prise de décision claire, ce qui conduira à une meilleure qualité des politiques mises en oeuvre. Ils donneront le courage politique de prendre des décisions difficiles ainsi qu’une chance équitable de restaurer la confiance des citoyens. En bref, ils permettront aux politiciens de faire preuve de leadership et de prendre le contrôle de l’avenir au lieu de le subir.

Christian Leysen

Entrepreneur et membre du Parlement fédéral Open Vld