← Terug naar alle artikels

Een moedige omslag is nodig / Déficit budgétaire: faire des choix et donner l’exemple!

(verschenen op demorgen.be op 18.2.2020 ; franstalige versie gepubliceerd op lesoir.be : zie onderaan)

‘Vluchten kan niet meer’ is een 35 jaar oude Nederlanse song die Koen Geens (CD&V) als koninklijke opdrachthouder wellicht had willen tweeten naar zijn gesprekspartners. Helaas voor Geens liep ook zijn poging om een aantal partijen naar een federale regering te loodsen faliekant af. Opnieuw terug naar start dus, bijna 9 maanden na de verkiezingen.

Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank, nam vorige week geen blad voor de mond bij de voorstelling van het jaarverslag 2019. Ons begrotingstekort dreigt verder op te lopen als we geen maatregelen treffen. Zonder bijsturingen wenkt het Europese strafbankje en loopt de factuur voor de volgende generatie verder op. Voorafgaand aan elke concrete discussie over de begroting rijst één cruciale vraag die de laatste maanden is bedolven onder de wederzijdse veto’s en mythevorming rond confederalisme: wat willen we dat onze staat doet? Wat zijn met andere woorden de kerntaken van onze overheid, en bijgevolg: hoeveel centen hebben we daarvoor over?

Een onafwendbare klimaat- en vergrijzingsfactuur gecombineerd met een staatsschuld van ongeveer 100 procent bbp en een begrotingstekort dat volgens diezelfde Nationale Bank verder oploopt tot 12 miljard. Het betekent dat alle overheden samen 5 procent meer uitgeven dan zij ter beschikking krijgen van burgers en bedrijven. En toch vraagt men bijna dagelijks nieuwe uitgaven te doen om nieuwe vragen uit de maatschappij te beantwoorden. Besparen is uit den boze want de betrokken begunstigden zullen via de pers telkens moord en brand schreeuwen.

Dat is geen evident dilemma. Volgens de Amerikaanse econoom Baumol stijgen de prijzen van overheidsdiensten per definitie harder dan die van andere sectoren omdat de productiviteit ervan lager is. Door ‘ziekte van Baumol’ dijt onze overheid steeds verder uit. Momenteel heeft België een overheidsbeslag van 52 procent waarmee we bijna de rode lantaarn van Europa dragen. Een andere illustere econoom Wagner ontdekte een wetmatigheid die stelde dat met de verdere economische ontwikkeling en bijhorende complexiteit van een land het overheidsbeslag alleen maar kan toenemen.

Dat hoeft niet per sé het geval te zijn. Zo piekte het overheidsbeslag in Zweden in de late jaren ’70 tot 68 procent, maar is dat nu afgebouwd tot 48 procent. Dat van de Nederlanders bedraagt 45 procent en onze Noorderburen kunnen nochtans bezwaarlijk als een failed state worden bestempeld. Het is dus perfect mogelijk om met minder overheid toch het land én toekomstgericht te beheren. Die stelling werkt bij links vaak als een rode lap op een stier. Dat lijkt om electoraal/syndicale redenen meer bekommerd over de manier waarop en door wie overheidsdiensten worden geleverd dan over de kwaliteit ervan. Dat is jammer, want links zou een bondgenoot moeten zijn voor een betere overheid.

Deze moderne overbelaste staat is op termijn ook een bedreiging voor de democratie. Hoe meer verantwoordelijkheid de staat op zich neemt, hoe slechter hij die uitvoert en hoe meer ontevreden burgers worden met als gevolg dat ze nog meer om hulp vragen. Zie de kookapp van de Vlaamse Minister van Welzijn of de hamsterambtenaar die enkele jaren geleden eigenhandig het hamsterbestand in Limburg moest opkrikken. De politiek komt in een vicieuze cirkel terecht waarin zij steeds meer belooft en steeds minder kan realiseren. Verkiezingen worden veilingen waarbij de veilingkosten bij de volgende generatie worden gelegd. Leuke dingen voor de mensen, betaald door de mensen van morgen. Kiezen kan blijkbaar vandaag niet meer.

Jean-Claude Juncker zei ooit op een onbewaakt moment: “We weten allemaal wat we moeten doen, maar als we het doen weten we niet hoe we herkozen moeten worden.” Het weten wat te moeten doen ook doen, zou nochtans een basishouding moeten zijn voor elke Wetstraatbewoner. Dat betekent werken aan een staat die doet wat moet maar niet meer dan dat. Een staat die ruimte laat voor initiatief van mensen en ondernemingen. Niet door gouden bergen te beloven, maar door realistische heldere keuzes te maken moet het mogelijk zijn om de huidige impasse te doorbreken, terug te besturen en geloofwaardigheid te herwinnen.

De discussie welke kleurencombinatie je voorkeur heeft, mag vandaag niet meer de agenda beheersen. Noch welk regionaal, taalmatig of zuiver ideologisch front je liefst hebt. Een democratie vindt haar verantwoording en bestaan in de uitdaging om ‘gemeenschappelijk’ tot oplossingen te komen, zeker als zij velen een inspanning vragen. Als we het fatalisme bij de bevolking laten betijen, zal dit ons democratisch bestel fataal worden. En dat moment nadert met rasse schreden. Extremisme uit welke hoek ook leidt vroeg of laat altijd tot catastrofes.

Dit vereist wel dat – zoals ook in het bedrijfsleven moet gebeuren als de rekeningen structureel niet meer kloppen  – een moedige omslag niet langer op zich mag laten wachten.

Zorg voor volledige transparantie en geloofwaardige financiële rapportering. Kies voor kerntaken, stel prioriteiten en stoot neventaken af, zeker als die de uitvoering van je kerntaken belemmeren. Zorg voor onafhankelijk en competent management en geef zelf het voorbeeld als efficiëntie verhoogd moet worden en besparingen onvermijdelijk zijn. Begin met de drie machten die deze staat besturen: de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht.

Dat is de enige manier om ook geloofwaardig inspanningen te verwachten van de burger.

Déficit budgétaire: faire des choix et donner l’exemple!

(publié sur le site lesoir.be le 26.2.2020)

Pierre Wunsch, le gouverneur de la Banque Nationale, n’a pas mâché ses mots lors de la présentation du rapport annuel 2019. Faute de mesures adéquates, notre déficit budgétaire continuera d’augmenter encore. A défaut d’ajustements, l’Europe nous enverra au banc des accusés et la facture pour les générations futures ne cessera d’augmenter. Avant toute discussion concrète sur le retour d’un équilibre budgétaire, une question cruciale se pose, même si elle a été cachée ces derniers mois derrière des veto réciproques et des exercices de style au sujet du confédéralisme : qu’attendons-nous de l’Etat ? En d’autres termes, quelles sont les tâches essentielles de nos gouvernements, et par conséquent, combien d’argent sommes-nous prêts à faire dépenser par l’Etat au lieu du citoyen lui-même ?

LIRE AUSSILa BNB juge urgent de réduire le déficit, même en affaires courantes

5 % d’excès de dépenses par l’Etat

Soyons clairs, nous ne sommes pas encore au bout de notre peine budgétaire.

Plus moyen d’éviter les nouvelles factures du climat et du vieillissement.

La dette publique s’élève à 100 % du PIB et d’après la Banque Nationale, le déficit budgétaire grimpera à 12 milliards cette année. Cela signifie que tous les gouvernements du pays dépensent 5 % en sus des moyens mis à leur disposition par les contribuables et les entreprises. Et pourtant, pas un jour ne passe sans qu’on évoque des dépenses supplémentaires censées répondre aux nouveaux défis de notre société. Il est hors de question de réduire les dépenses car les bénéficiaires impliqués crieraient au meurtre dans la presse.

En queue de peloton européen

Un citoyen normal sait qu’il doit faire des choix avec le budget qui lui est alloué. En ce qui concerne notre budget commun que nous confions aux différentes structures de notre Etat, ce principe semble être oublié.

Le dilemme est loin d’être évident. Selon l’économiste américain Baumol, les prix des services publics augmentent par définition plus rapidement que ceux d’autres secteurs car leur productivité est plus faible. En raison de la « maladie de Baumol », le pouvoir public continue à s’étendre. A l’heure actuelle les dépenses publiques en Belgique s’élèvent à 52 %, ce qui nous met en queue du peloton européen. Wagner, lui aussi économiste de haut vol, a constaté que les dépenses publiques ne peuvent qu’augmenter en fonction du développement économique et de la complexité du pays.

LIRE AUSSIL’Europe sermonne la Belgique: la Commission veut discuter de «nombreux problèmes» avec un gouvernement

L’objectif réaliste des 45 %

Cela n’est pourtant pas une fatalité. Fin des années 70, les dépenses publiques en Suède s’élevaient à 68 % du PIB, depuis elles ont été réduites à 48 %. Les Pays-Bas voisins – qu’on peut difficilement qualifier d’Etat défaillant – en sont à 45 %. Il est donc parfaitement possible de gérer le pays et de l’orienter vers l’avenir sans pour autant augmenter les dépenses publiques. Pour la gauche, cette thèse fait l’effet d’une cape rouge sous le nez d’un taureau. Par souci électoral et emprise syndicale, la gauche semble être davantage préoccupée par le fonctionnement des services publics et ses prestataires plutôt que par la qualité des services fournis. Dommage, car la gauche devrait être l’alliée par excellence d’un meilleur gouvernement.

LIRE AUSSILe budget aboie, la caravane passe

De plus en plus de promesses, de moins en moins de réalisations

A long terme, cet Etat moderne surchargé pourrait menacer la démocratie. Plus l’Etat assume de responsabilités, plus les prestations deviennent mauvaises, plus les citoyens seront mécontents et demanderont de l’aide supplémentaire. Rappelez-vous ce fonctionnaire censé faire augmenter la population de hamsters au Limbourg ou plus récemment l’appli culinaire du gouvernement flamand. La politique se retrouve dans un cercle vicieux où elle promet de plus en plus et peut réaliser de moins en moins.

Les élections deviennent des ventes aux enchères où les enchères seront payées par les générations futures. L’euphorie pour les gens d’aujourd’hui, la gueule de bois pour les gens de demain. Faire des choix raisonnés n’est plus à l’ordre du jour.

LIRE AUSSIBudget en déficit de 12,4 milliards: le Bureau du Plan tire la sonnette d’alarme

Restaurer la crédibilité

Comme l’a dit un jour Jean-Claude Juncker : « Nous, les hommes politiques, savons très bien ce qu’il faut faire. Mais ce que nous ne savons pas, c’est comment être réélus si nous le faisons ». Et pourtant, savoir ce qu’il faut faire et le faire, devrait être la maxime de tous les résidents de la rue de la Loi. Mettre en place un Etat qui fait ce qu’il faut et rien de plus. Un Etat qui laisse place à l’initiative de ses citoyens et de ses entreprises. Sans promettre monts et merveilles, mais par des choix clairs et réalistes, il devrait être possible de sortir de l’impasse actuelle, de commencer à gouverner et de restaurer la crédibilité.

Changer de cap

Ceci implique un changement de cap courageux – tout comme dans le monde des affaires lorsque les comptes ne sont pas bons.

Assurez la transparence totale des finances publiques et dressez des bilans crédibles. Définissez les priorités et évitez les tâches secondaires qui empêchent l’exécution des tâches principales. Mettez en place – partout – un management indépendant et compétent. Commencez par le « top » de l’Etat pour donner l’exemple lorsque l’augmentation de l’efficacité nécessite une réduction des coûts. Commencez par les trois pouvoirs qui gouvernent l’Etat : le pouvoir législatif fédéral, le pouvoir exécutif fédéral et le pouvoir judiciaire.

C’est la seule façon crédible de demander – ensuite – des efforts de la part des citoyens pour remettre la pendule budgétaire à l’heure dans notre pays.

LIRE AUS