← Terug naar alle artikels

De mythe van het gratis geld is een gevaar voor de relance

(Texte en français en bas de page)
De onweerstaanbare drang om overheidsgeld als manna uit de lucht te laten vallen is van alle tijden.. Covid-19 verplicht de staat tot ongeziene inspanningen en uitgaven, maar al die rampspoed is nog geen excuus om alle budgettaire logica  overboord te gooien, en te vergeten dat staatsschuld ooit moet terugbetaald worden. Dit vereist een doordacht en verantwoord begrotingsbeleid. De volgelingen van de Moderne Monetaire Theorie (MMT) zien dat anders. Aangezien de staat zélf onbeperkt geld kan bijdrukken, mogen we de teugels volledig lossen. Maar bestaat die ‘free lunch’ wel, of dreigt de rekening hard tegen te vallen?

Na de overstromingen van juli verklaarde Paul Magnette dat voor de PS een terugkeer naar het begrotingsevenwicht maar de 55e prioriteit voor de regering moest zijn. Eerder dit jaar ondertekende hij samen met onder andere rockstereconoom Thomas Piketty een verklaring om de overheidsschulden op de balans van de ECB kwijt te schelden in ruil voor een Europees investeringsplan in klimaat en sociale wederopbouw. Het overkopen van die overheidsschulden diende nota bene om de kater van de kredietcrisis in Euroland door te spoelen. Magnette staat niet alleen met zijn adoratie van de MMT. Verenigd links omarmt de theorie van de Amerikaanse econome Stephanie Kelton en ziet het als de legitimatie om in post-covid tijden ‘big government’ vast te betonneren.

Volgens de MMT zijn overheidsuitgaven de primaire vorm van geldschepping: de overheid schept een betaalmiddel zonder intrinsieke waarde, financiert daarmee haar uitgaven, en int belastingen en boetes die de vraag naar dit betaalmiddel doen onstaan zodat het een bepaalde waarde krijgt. Het monetaire beleid wordt op zijn kop gezet. Centrale banken moeten voortaan de houdbaarheid van de schuld handhaven door in functie van de geldbehoefte geld bij te drukken, terwijl de overheid massaal geld uitgeeft om iedereen aan de slag te krijgen en stabiele prijzen te garanderen. Is er te hoge inflatie? Verhoog dan de belastingen. De oude progressieve droom van de maakbaarheid van de samenleving kan zo dankzij de MMT toch nog werkelijkheid worden.

De voorstanders van de theorie worden gesterkt door de gebeurtenissen van het afgelopen decennium. De rente zakte tot een dieptepunt waardoor geld ontlenen nog nooit zo goedkoop was, maar inflatie bleef uit. Hieruit leiden de aanhangers af dat een expansief begrotingsbeleid dus niet een verhoogde muntontwaarding tot gevolg heeft. Een overheid kan dus volgens hen sterke monetaire stimuli hanteren, zonder dat de inflatie door het dak gaat.

Ze dwalen en dan druk ik me nog beleefd uit. Het is ongepast en bovendien intellectueel lui om de specifieke ervaringen van de afgelopen tien jaar zomaar om te zetten in een algemeen geldende theorie. Bovendien doen de pleidooien van deze leerling-tovenaars me denken aan hoe Keynesianen de recepten van de jaren ’30 ook wilden toepassen in de naoorlogse periode. Ik behoor tot de generatie die de jaren ’70 (weliswaar als student) gekend heeft toen de overheid ook alles zelf wilde doen om de economische crisis het hoofd te bieden. Gevolg: grote werkloosheid, een hollende inflatie en een begroting die bijgevolg volledig ontspoorde.

Kelton en co zien de economie ook als een gesloten model zoals in de schoolboeken economie beschreven staat, of zoals Geert Noels het treffend omschreef, “een virtuele wereld die niks met de realiteit te maken heeft.” Het systeem is compleet onwerkbaar in het complexe euroland, met één gemeenschappelijke munt en vooralsnog onvoldoende geconvergeerde nationale economieën.  Het onderschat ook schromelijk het belangrijkste smeermiddel van de economie: vertrouwen, van burgers, bedrijven, banken en in overheden, zowel op lokaal als op internationaal vlak. Ook  de eenzijdigefocus op volledige tewerkstelling klinkt mooi, maar is gevaarlijk. Het fnuikt elke dynamiek in de arbeidsmarkt en kan zelfs een neerwaartse druk op de loonvorming veroorzaken. Het klinkt sociaal, maar is het allesbehalve. Het elimineert tenslotte elke kritische zin met betrekking tot overheidsuitgaven en -investeringen.

Hoe krachtiger de investeringen in het kader van de relance, hoe beter ? Neen een te sterke en snelle stimulering vraag leidt niet alleen tot inflatie, maar is evenmin duurzaam. Duurdere grondstoffen komen ons land niet ten goede,  de tijdelijke aanwerving van buitenlandse werknemers in de bouw evenmin, om niet te spreken voor de spectaculaire stijging van de transportkosten van alle import.

Het geloof in de mythe van het gratis geld van Kelton en haar aanhangers heeft een niet te onderschatten prijskaartje. Investeringen moeten doordacht doorgevoerd worden èn inspelen op een aangepaste arbeidsmarkt. Zoniet vernietigen we welvaart in plaats te beschermen.

Al bij al lijkt de MMT vooral een theoretisch model dat door sommigen gretig gebruikt wordt om de verdere budgettaire ontsporingen toe te dekken. Voor sommigen is het een middel om via de achterdeur de communistisch-getinte planeconomie opnieuw op te diepen.Het gevolg zal van de MMT-hype zal alleszins een vermindering van de waarde van het geld zijn met als grootste slachtoffers de minder begoeden die hun geld niet in waardevast activa kunnen  beleggen … of die het slachtoffer worden van speculatieve en gevaarlijke (uiterst risicovolle?) beleggingen.

Het lijkt in België vooral een gemakkelijkheidsoplossing van de linkerzijde om noodzakelijke en onafwendbare economische maatregelen (modernisering  arbeidsmarkt alsook de versterking vanconcurrentiekracht) voor zich uit te schuiven en de noodzakelijke sanering van de begroting aan te vatten. Hoe langer men daarmee wacht, des te meer pijn het zal doen.

Christian Leysen
Ondernemer en federaal parlementslid


Le mythe de la Théorie Monétaire Moderne: rien n’est jamais gratuit

L’envie irrésistible de faire pleuvoir les fonds publics comme une manne qui tombe du ciel au bon vouloir de gouvernants est de tous les temps. Même si le Covid-19 oblige l’Etat à faire ajourd’hui des efforts sans précédent, ce désastre sanitaire n’est pas une excuse pour se croire tout permis. Selon une logique budgétaire classique, la dette publique doit être remboursée à un moment donné. Cela ne peut être réalisé qu’en poursuivant une politique budgétaire responsable et determinée. Les adeptes de la MMT (Théorie Monétaire Moderne) – par contre –  voient les choses différemment. Selon eux, l’Etat peut désormais créer de la monnaie sans limites et relâcher la bride budgétaire. Mais ce “repas gratuit” (le fameux ‘free lunch’) n’est-il pas une leurre dont la facture sera présentée plus tard ?

Après les inondations du mois de juillet Paul Magnette a déclaré que pour le PS, le retour à l’équilibre budgétaire ne devrait être que la 55ème priorité du gouvernement. Plus tôt cette année, lui-même et entre autre l’économiste rock-star, Thomas Piketty, ont signé une déclaration appellant la Banque centrale européenne (BCE) à annuler les dettes publiques des Etats membres en échange d’un plan d’investissement européen dans la reconstruction écologique et sociale. Le rachat de ces dettes d’Etat sert – selon eux –  à éliminer la gueule de bois de la crise du crédit dans la zone euro. Magnette n’est pas le seul à adorer la MMT. La gauche unie embrasse la théorie defendue par  l’économiste américaine Stephanie Kelton et la considère comme légitime pour cimenter le Big Government (grand gouvernement) de l’époque post-Covid.

Selon la MMT la dépense publique est la forme primaire de création monétaire: l’Etat crée un moyen de paiement sans valeur intrinsique, l’utilise pour financer ses dépenses, impose une taxation, qui crée  – par ce fait –  le besoin d’obtenir ce moyen de paiement afin qu’il acquière une certaine valeur. La politique monétaire est bouleversée de ce fait de fond en comble. Désormais, les banques centrales doivent garantir la dette par la création d’argent en fonction des besoins, tandis que les gouvernements dépensent de l’argent en masse pour faire travailler tout le monde et garantir des prix stables. L’inflation est-elle trop élevée? Augmentons les impôts. Grâce à la MMT, le vieux rêve progressiste de la société façonnable à merci pourrait donc se réaliser.

Les défenseurs de la théorie MMT se réfèrent aussi aux événements de la dernière décennie. Les taux d’intérêt y ont chuté à des taux très bas, de sorte qu’emprunter de l’argent n’a jamais été aussi bon marché, mais l’inflation n’a pas augmenté. Les partisans en déduisent qu’une politique budgétaire expansionniste n’entraîne pas une dépréciation accrue de la monnaie. Selon eux, un gouvernement peut donc utiliser des stimuli monétaires forts sans que l’inflation ne monte en flèche.

Malheureusement, pour le dire poliment, ils sont ‘à coté de la plaque’. Leur raisonnement est faux  et relève de la paresse intellectuelle de simplement convertir les expériences spécifiques des dix dernières années en une théorie universelle. D’ailleurs, leur plaidoirie de ces apprentis sorciers rappelle comment les keynesiens ont voulu appliquer les recettes des années 30 pendant la période dl’après-guerre. Les années 70, lorsque le gouvernement voulait aussi tout faire lui-même pour faire face à la crise économique a eu comme résultat: un chômage massif, une inflation galopante et un budget qui a complètement déraillé.

Kelton et co. voient – à tort – l’économie comme un modèle fermé. Cela fonctionne dans les manuels d’économie, mais comme Geert Noels l’a bien décrit, “un modèle virtuel qui ne correspond en rien à la réalité”. Le système est totalement impraticable dans la complexité de la zone euro, avec une devise commune et des économies nationales insuffisamment convergentes. Le système ignore complètement le facteur-clé qu’est le facteur de la confiance, l’élément indispensable pour que les citoyens consomment, les entreprises investissent, les gouvernements permettent au marché libre de créer de la richesse et les marchés financiers internationaux fonctionnent. Une attention unilatérale et exclusive sur le plein emploi sonne bien, mais est dangereuse. Elle exerce une pression à la baisse sur la fixation des salaires et détruit toute dynamique sur le marché du travail. De plus, cela élimine tout sens critique concernant les dépenses et les investissements du gouvernement. Tout cela semble très social, mais la dynamique économique est étouffée dans l’oeuf et la dépendance vis-à-vis du gouvernement ne cesse d’augmenter.

Plus les investissements sont considérables dans le cadre de la reprise, mieux c’est? Non, une stimulation trop forte, trop rapide de la demande conduit non seulement à l’inflation, mais ne correspond pas aux critères d’une economie durable. L’augmentation du prix des matières premieres, pas plus que le recrutement temporaire de travailleurs étrangers dans le bâtiment, sans parler de l’augmentation spectaculaire des coûts de transport à l’importation ne sont pas des facteurs de croissance durable. Croire au mythe de l’argent gratuit de Kelton et les siens a un prix à ne pas sous-estimer. Les investissements doivent être faits de manière réfléchie et doivent répondre au rythme d’un marché du travail adapté. Sinon nous détruisons la richesse sociétale au lieu de la protéger.

Tout compte fait, la MMT semble être avant tout un modèle théorique qui est avidement utilisé par certains pour dissimuler de nouveaux dérapages budgétaires. Pour certains, c’est un moyen de laisser entrer l’économie planifiée à tendance communiste par la petite porte. En Belgique, le modèle apparaît comme une solution de facilité pour la gauche de reporter les mesures économiques nécessaires et incontournables (la flexibilité du marché du travail, l’augmentation du taux d’emploi) et d’engager la nécessaire réforme budgétaire. Plus vous attendez, plus ça va faire mal.

Christian Leysen