← Terug naar alle artikels

Breek het businessmodel van mensensmokkelaars

(version française en dessous)

Mensensmokkel blijft big business en de criminele organisaties erachter gaan steeds driester te werk. Dat stelde Europol tijdens de voorstelling van het jaarverslag 2019 van het European Migrant Smuggling Centre (EMSC). Bovendien houdt de coronacrisis mensensmokkelaars niet tegen. Het bewijs: eind vorige maand nog nog kliste de Oostendse politie een bont gezelschap van mensensmokkelaars dat klaarstond om transmigranten het Kanaal over te sturen. 

Europa blijft voor vele arme migranten uit conflictgebieden het beloofde continent: wie oorlogen of zware armoede wil ontvluchten, komt hierheen. Meer dan de helft van de asielzoekers die zich aan de oversteek naar Europa wagen, doen daarvoor volgens het Migration Policy Institute een beroep op mensensmokkelaars. Europol spreekt zelfs van bijna 90 procent. En dat is geld waard. De Middellandse Zee per jetski oversteken bijvoorbeeld kost zo’n 3000 euro per persoon. De dagprijs voor een oversteek van het Kanaal in de laadruimte van een vrachtwagen schommelt tussen 2500 en 6000 euro – en dan gaat het slechts om een klein deel van de reis. Alles kan geregeld worden. Nieuwe identiteitspapieren nodig? Geen probleem. Mensensmokkelaars zijn bijzonder inventief.

Een nieuwe truc die de laatste tijd erg winstgevend blijkt te zijn, is het boeken van vluchten tussen twee derdewereldlanden met een overstap in het Schengengebied. Eenmaal daar aangekomen, kan er asiel aangevraagd worden. Criminele organisaties beloven de potentiële klanten bergen goud en een voorspoedige toekomst in de Europese Unie. De zekerheid van jobs en gulle uitkeringen wachten hen op, of dat wordt hen althans voorgehouden. De werkelijkheid is uiteraard veel minder rooskleurig. De EU of het Verenigd Koninkrijk illegaal binnen proberen te geraken is een hachelijke, bijzonder risicovolle onderneming. En wanneer illegale migranten Europa eenmaal bereiken, zijn ze als sans-papiers vogelvrij. In de laadruimte van een vrachtwagen verborgen, in erbarmelijke safe houses ondergedoken of in de handen gevallen van criminelen: wat hen opwacht is vaak allesbehalve een fraaie toekomst. In veel gevallen moet men zelf ook in de criminaliteit duiken om de gemaakte schulden af te betalen. Achtergebleven familie en persoonlijke bedreigingen dienen daarbij als drukkingsmiddel.

Crime as a service

De grens tussen de verschillende criminaliteitsvormen is dun. Slachtoffers van mensensmokkel nemen nauwelijks beslissingen uit eigen wil, dan wel uit noodzaak. Wat beiden verbindt zijn de spectaculaire winstmarges. Het European Migrant Smuggling Centre van Europol schat de omzet van deze moderne slavenhandel op minstens vijf miljard euro per jaar, alleen al in de EU. Een kolfje naar de hand van de georganiseerde misdaad dus, die steeds op zoek is naar een nog hoger rendement. ‘Crime as a service’ is big business: gisteren drugs, vandaag wapens, en morgen vluchtelingen de Middellandse Zee overzetten. De zoektocht naar een betere toekomst als koopwaar voor misdadigers. De tv-beelden van het lijkje van de verdronken driejarige Alan op een Turks strand, of de tranen van de ouders van de door politiekogels gedode Mawda maakten die miserie jaren geleden tastbaar.

“Een nieuwe, volwaardige regering moet de strijd tegen mensensmokkel over een andere boeg gooien”

Een humaan maar ook kordaat migratiebeleid, dat migratiestromen doseert en de voedingsbodem van populisten wegneemt, kan niet zonder het circuit van mensensmokkel bij de wortel aan te pakken. Toch gaat er onevenredig veel aandacht naar het eigenlijke transport en de slachtoffers. Het swipen van vrachtwagenparkings en het controleren van de havens is dan wel belangrijk als ontradingstechniek, en levert bovendien in de media mooie berichten van een daadkrachtige justitie op, toch is het onvoldoende. De huidige aanpak neemt de druk op, onder andere, de Westhoek niet weg. Het ‘waterbedeffect’ van dergelijke acties doet knooppunten met enkele tientallen kilometers opschuiven, maar legt de trafiek en de tragiek an sich niet plat. Het is belangrijker om de achterliggende organisaties te treffen en hun geldstromen bloot te leggen. En op dat vlak is er nog behoorlijk wat werk aan de winkel. In 2017 wist het gerecht volgens minister van Justitie Koen Geens amper 110.000 euro van mensensmokkelaars in beslag te nemen. Recentere cijfers ontbreken voorlopig.

Een nieuwe, volwaardige regering moet daarom de strijd tegen mensensmokkel over een andere boeg gooien. Wanneer het leven zijn normale gang hervat, mogen we niet vervallen in oude gewoonten. Misdaadorganisaties die zich verrijken op de kap van migranten moeten financieel worden kaalgeplukt. We moeten beletten dat de woekerwinsten kunnen wegvloeien via witwasoperaties en dat kan enkel wanneer we inzetten op krachtige financiële recherchediensten. Samenwerking over de grenzen heen en het uitwisselen van informatie via Europol zijn cruciaal. Enkel door hun businessmodel te breken en hun financiële stromen droog te leggen, kan de strijd tegen mensensmokkelaars gewonnen worden. Dat geeft op zijn beurt ruimte voor een eerlijke aanpak van asiel & economisch gemotiveerde migratie.

______________________________________________________________________________

HALTE AU TRAFIC D’ETRES HUMAINS ET AU BUSINESS DES PASSEURS

La traite des êtres humains reste l’une des activités plus lucratives du crime organisé – même dans l’œil de la tempête Covid-19. Ainsi disait Europol, à l’occasion de la présentation du rapport annuel du European Migrant Smuggling Centre (EMSC). Les flux migratoires et la traite des êtres humains ont été contraints de lever le pied durant le lock-down, mais une reprise est en cours. À la fin du mois avril six passeurs présumés ont encore été interpellés à Ostende, soupçonnés de trafic de migrants vers le Royaume-Uni.


Pour de nombreux migrants pauvres venant des zones de conflit, l’Europe reste une « Terre Promise » qui attire tous ceux qui veulent échapper aux guerres ou s’extraire de la pauvreté extrême. Selon l’institut Européen des politiques migratoires (Migration Policy Institute Europe) plus de la moitié des demandeurs d’asile qui font la traversée vers l’Europe ont recours aux services de passeurs organisés. Europol parle même de près de 90%. Et pourtant ce n’est pas donné. Traverser la Méditerranée en scooter de mer coûte environ 3000 euros par personne. Le prix actuel d’une traversée de la Manche à bord d’un camion varie entre 2500 et 6000 euros – et ce n’est qu’une partie du processus. On peut tout proposer. Besoin d’une nouvelle pièce d’identité ? Pas de problème. Les trafiquants sont là pour vous aider.

Une nouvelle astuce, qui s’est avérée très rentable ces derniers temps, est de réserver des vols entre deux pays du tiers monde avec un passage par l’espace Schengen. Une fois sur place, il suffit de demande l’asile. Les organisations criminelles promettent monts et merveilles aux clients potentiels ainsi qu’un avenir prospère dans l’Union Européenne. On leur fait miroiter des attentes irréalistes telles que la sécurité d’emploi et des allocations généreuses. Malheureusement la réalité est souvent beaucoup moins rose. Tenter d’entrer illégalement dans l’Union Européenne ou au Royaume-Uni est une aventure périlleuse et particulièrement risquée. Dès qu’ils mettent le pied sur le territoire européen les migrants illégaux sont déclarés hors-la-loi et en tant que sans-papiers, deviennent une proie facile pour les trafiquants en tout genre. Cachés dans des camions, hébergés dans des taudis pitoyables ou encore tombés eux-mêmes entre les mains d’organisations criminelles: l’avenir qui les attend est loin d’être brillant et les perspectives sont peu prometteuses. Dans de nombreux cas, la criminalité forcée est le seul moyen pour eux de s’acquitter des dettes contractées auprès des passeurs. Les menaces personnelles ou proférées à l’encontre des membres de leurs familles restés au pays, servent de moyen de pression.

La criminalité comme service (‘crime as a service’)

La ligne de démarcation entre les différentes formes de criminalité est mince. Les victimes de l’immigration illégale ne prennent guère de décisions de leur plein gré mais se voient contraintes d’adhérer. Ce qui relie les deux, ce sont les marges bénéficiaires spectaculaires. Le Centre européen pour la lutte contre le trafic de migrants (EMSC) d’Europol estime le chiffre d’affaires de cet esclavagisme moderne à au moins 5 milliards d’euros par an, rien qu’en Union européenne. C’est pile dans les cordes du crime organisé, toujours à la recherche de bénéfices encore plus juteux. « La criminalité en tant que service » est gérée comme une entreprise: après le trafic d’armes ou de drogue, c’est maintenant le trafic de réfugiés cherchant à traverser la Méditerranée. La recherche d’un avenir meilleur en tant que marchandise pour les organisations criminelles. Le cliché du corps sans vie du petit Aylan, 3 ans, retrouvé sur une plage turque, ou les larmes des parents de Mawda, la fillette tuée par la balle d’un policier ont bouleversé le monde entier et ont rendu cette réalité tangible.

« Un nouveau gouvernement de plein exercice doit changer radicalement son fusil d’épaule dans la lutte contre le trafic de migrants »

Une politique migratoire à la fois humaniste et juste, permettant de mieux gérer les flux migratoires et qui réfutera les arguments des populistes, doit obligatoirement attaquer le problème des circuits de trafic illicite de migrants à la racine. Pour l’instant, l’attention accordée au transport des victimes est disproportionnée par rapport à celui aux traficants. Les interventions sur les aires de stationnement des poids lourds et les contrôles des ports constituent un moyen de dissuasion important, attirant en même temps l’attention des médias sur les actions fermes et décisives du pouvoir judiciaire. Et pourtant, cela ne suffit pas. L’approche actuelle n’enlève pas la pression sur les communes, entre autres, du Westhoek en Flandre. L’effet « vases communicants » de ces actions déplace les zones d’action de quelques dizaines de kilomètres, mais ne met pas fin à la tragédie du trafic d’immigrants illégaux. Il est prioritaire de frapper les réseaux criminels qui en sont à la base et de révéler leurs flux financiers illicites. A cet égard, il reste encore beaucoup à faire. D’après le ministre de la Justice Koen Geens, en 2017 seulement 110.000 euros, provenant du trafic d’êtres humains, ont pu être saisis par le tribunal. Des données plus récentes ne sont pas disponibles.

Un nouveau gouvernement de plein exercice devra donc changer de cap dans la lutte contre la migration irrégulière. Lorsque la vie reprendra son cours normal, nous devrons laisser tomber les vieilles habitudes. Les flux financiers des organisations criminelles qui s’enrichissent sur le dos des migrants devront être détectés et asséchés. Nous devrons œuvrer pour éviter que les bénéfices juteux générés par ces opérations n’arrivent dans les circuits de blanchiment d’argent. Cela ne peut se faire que par l’action déterminée des services d’enquêtes judiciaires des finances. La coopération au-delà des frontières et l’échange d’informations par l’intermédiaire d’Europol sont des éléments cruciaux pour toute réussite. Ce ne sera qu’en brisant le modèle d’affaires des trafiquants d’êtres humains et en asséchant leurs flux financiers que la bataille contre la migration illégale pourra être gagnée. Cela ouvrira également la porte à une approche équitable en matière d’immigration économique et d’asile.

Christian Leysen
Entrepreneur | Député fédéral Open VLD